KEHTESTATUD

Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi

direktori 27. augusti 2015

käskkirjaga nr 1.1-5/1

 

 

TALLINNA PÄÄSKÜLA GÜMNAASIUMI ÕPILASTE HINDAMISE, JÄRGMISSE KLASSI ÜLEVIIMISE JA KLASSIKURSUST KORDAMA JÄTMISE KORD

 

I SISSEJUHATUS

 

Tallinna  Pääsküla Gümnaasiumis kuuluvad hindamisele õpilaste teadmised, oskused, käitumine ja hoolsus. Selle alusel otsustatakse õpilase järgmisse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle või klassikursust kordama jätmine.

 

II HINDAMISE ALUSED

 

1.      Teadmiste ja oskuste hindamisel lähtutakse õpilasele kohaldatavas riiklikus õppekavas ja selle alusel koostatud kooli õppekavas nõutud teadmistest ja oskustest.

2.      Käitumise ja hoolsuse hindamisel lähtutakse kooli õppekava ja kodukorra nõuetest.

3.      Kui õpilasele on koostatud individuaalne õppekava, arvestatakse hindamisel  individuaalses õppekavas sätestatud erisusi.

 

III HINDAMISE EESMÄRK

 

1.      Anda tagasisidet õpilase õpiedukusest ja toetada õpilase arengut.

2.      Suunata õpilase enesehinnangu kujunemist ja toetada edasise haridustee valikut.

3.      Suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel.

4.      Innustada ja suunata õpilast sihikindlalt ja hoolikalt täitma õppeülesandeid.

5.      Suunata õpilast järgima üldtunnustatud käitumis-ja kõlblusnorme.

 

IV HINDAMISEST TEAVITAMINE

 

1.      Hindamise põhimõtteid tutvustab õpilastele ja nende seaduslikele esindajatele klassijuhataja või aineõpetaja õppeaasta algul.

2.      Hinded ja märkused õpilase kohta tehakse teatavaks E-kooli vahendusel.

3.      Aineõpetajad on kohustatud hinded ja tunniteemad kandma eKooli igal õppepäeval hiljemalt  kella 17.00.

4.      Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi hindamise korraldus on avalikustatud ka kooli koduleheküljel.

5.      Õpilasel on õigus saada aineõpetajalt teavet oma hinnete kohta .

 

V NUMBRILISE HINDAMISE SKAALA

     

1.      ”5”(väga hea)-õpilase suuline vastus, kirjalik töö või praktilise töö tulemus on õige  ja täielik. Õpilane on saanud 90-100 % võimalikust punktide arvust.

2.      ”4” (hea)-õpilase suuline vastus, kirjalik töö või praktilise töö tulemus on üldiselt õige, loogiline ja mõtestatud, kuid pole täielik või esineb väiksemaid eksimusi. Õpilane on saanud 75-89% võimalikust punktide arvust.

3.      ”3”(rahuldav) –õpilase suuline vastus, kirjalik töö või praktilise töö tulemus on põhiosas õige, kuid teadmiste rakendamisel esineb raskusi. Õpilane on saanud 50-74% võimalikust punktide arvust.

4.      “2”(puudulik)-õpilase suulises vastuses, kirjalikus töös või praktilises tegevuses on olulisi puudusi ja eksimusi. Õpilane teeb rohkesti vigu. Õpilane on saanud 20-49% võimalikust punktide arvust.

5.      ”1”( nõrk)-õpilase suuline vastus, kirjalik töö või praktiline tegevus näitab, et nõutavad teadmised ja oskused puuduvad. Õpilane on saanud 0-19 % võimalikust punktide arvust. Hinnet”1” kasutatakse ka siis, kui õpilane puudub põhjuseta etteteatatud kontrolltöö ajal või jätab töö esitamata.

6.      Hindelisele tööle märgitakse lisaks sõnaline tagasiside.

 

VI   HINDAMISE KORRALDUS

 

 1. Õpilaste teadmisi ja oskusi hindab aineõpetaja, arvestades õppekava nõudeid.
 2. Trimestri või kursuse algul teeb aineõpetaja teatavaks õppeaine nõutavad teadmised ja oskused, nende hindamise aja ja vormi.
 3. Trimestri või kursuse õpitulemuste omandamist kontrollivate kirjalike tööde aeg märgitakse E-kooli kontrolltööde plaani, tingimusel, et ühele päevale ei jääks rohkem kui 1 suuremahuline töö.

4.      8.,10. ja 11. klassis sooritab õpilane ühes põhiaines üleminekuarvestuse.

5.      1.klassi õpilaste teadmiste ja oskuste hindamise otsustab kooli õppenõukogu.

6.      Kui kontrolltööd on hinnatud hindega “2” või”1” antakse õpilasele võimalus järele vastata 10 päeva jooksul. Põhjendatud puudumise korral 10 päeva jooksul kooli ilmumisest. Põhjuseta puudujatel järelevastamise õigus puudub.

 1. Kui tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või mahakirjutamine, võib vastavat tööd hinnata hindega  “1” ja see ei kuulu järelevastamisele.
 2. I-III kooliastmes pannakse trimestris õpilasele ühes õppeaines vähemalt kolm hinnet. Gümnaasiumiastmes pannakse ühe kursuse jooksul õpilasele ühes õppeaines vähemalt kolm hinnet.
 3. Vihikute kontroll toimub vastavalt aineõpetaja töökorraldusele, kuid mitte harvem kui üks kord trimestris I-III kooliastme klassides ning vastavalt vajadusele gümnaasiumi astmes.
 4. Oskusainetes (muusika, kunst, kehaline kasvatus, tööõpetus) arvestatakse õpitulemuste hindamisel Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi õppekavas sätestatud õpitulemusi ja õpilase individuaalset arengut.

 

 VII KOKKUVÕTTEV HINDAMINE

 

1.      Kokkuvõttev hinne on trimestri -, kursuse-, aasta-ja kooliastmehinne.

2.      Kui õpilane jäetakse täiendavale õppetööle, pannakse aastahinne välja pärast täiendava õppetöö lõppu.

 1. Trimestri- ja kursusehinne pannakse perioodi jooksul saadud hinnete alusel.
 2. Aastahinne pannakse välja trimestri - või kursusehinnete alusel.
 3. Gümnaasiumis on hinnatava kursuse pikkus 35 tundi.
 4. Põhikooli õpilasele, kelle trimestrihinne on “1” või”2”, koostatakse vajadusel individuaalne õppekava või määratakse mõni muu tugisüsteem.
 5. 9. klassi ja 12. klassi õpilastele pannakse aastahinne välja enne eksamite toimumist, välja arvatud õppeainetes, milles on täiendav õppetöö.
 6. Kui trimestri - või kursusehinne on õpilase süül jäänud välja panemata ja õpilane ei ole kasutanud võimalust järele vastata, loetakse vastav hinne hindeks “1”.
 7. 12. klassi lõpuks pannakse välja kooliastmehinne, mis saadakse 10.-12. klassi kursusehinnete alusel.

 

VIII ÕPITULEMUSTE HINDAMISEL KASUTATAVAD VORMID:

 

Võib hõlmata 1-2 tunni materjali. Kestus 10-20 minutit. Toimub etteteatamisega või ilma, õppeperioodi jooksul tehtavate tunnikontrollide arv ei ole piiratud. Hinnatud tööd tagastatakse

õpilastele hiljemalt ühe nädala jooksul.

Kontrolltöid ei planeerita esmaspäevale ja reedele, samuti õppepäeva esimesele ning viimasele õppetunnile, välja arvatud juhul, kui õppeaine on tunniplaanis esmaspäeval ja reedel või ainult ühel neist päevadest või esimese või viimase tunnina. Materjali mahu otsustab õpetaja. Kontrolltöö kestus 30 - 40 minutit. Õppepäevas võib läbi viia ühe kontrolltöö. Õppenädalas võib läbi viia erinevates ainetes kuni kolm kontrolltööd. Tööd planeeritakse trimestri (põhikoolis) ja  poolaasta (gümnaasium) lõikes. Kontrolltöö toimumise ajast teatatakse õpilastele vähemalt viis õppepäeva enne kontrolltöö toimumist. Hinnatud tööd tagastatakse õpilastele kümne (10) kalendripäeva jooksul.

Õpetaja on kohustatud ette teatama. Kestus paaristunni puhul 90 minutit. Hinnatud tööd tagastatakse õpilastele kümne (10) kalendripäeva jooksul.

Teemad teatab õpetaja vähemalt 1 nädala ette. Õpilastele teatatakse täpne tööde tagastamise aeg.

Nõuded kirjandile esitab õpetaja. Hinnatud tööd tagastatakse õpilastele kümne (10) kalendripäeva jooksul.

Raamatute loetelu antakse õpilastele kirjalikult eelneva õppeaasta lõpus enne suvevaheajale

minemist. Kontrollimise ja hindamise korra kehtestab õpetaja ja teavitab sellest õpilasi õppe- ja

poolaasta alguses.

Vastavalt Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi õpilastööde koostamise ja vormistamise juhendile.

Vastavalt Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi õpilastööde koostamise ja vormistamise juhendile.

Vastavalt ainekavas esitatud eesmärkidele ja õpitulemustele (nõudmistele).

 

IX   KÄITUMISE JA HOOLSUSE HINDAMINE

 

 1. 1.-3. kooliastmel hinnatakse õpilase käitumist ja hoolsust.
 2. Gümnaasiumiastmel hinnatakse käitumist.
 3. Käitumist ja hoolsust hinnatakse sõnadega ”eeskujulik”, “hea”, “rahuldav”, mitterahuldav”.

 

X  HINDE VAIDLUSTAMINE

 

1.   Õpilasel on õigus hindeid vaidlustada 10 päeva jooksul, pöördudes aineõpetaja, klassijuhataja ning seejärel õppealajuhataja poole.


XI  ÕPILASE TÄIENDAVALE ÕPPETÖÖLE JA KLASSIKURSUST KORDAMA JÄTMINE

 

 1. Õppeperioodi jooksul omandamata teadmiste omandamiseks jäetakse õpilane täiendavale õppetööle.
 2. Täiendav õppetöö viiakse läbi pärast õppeperioodi lõppu.

3.      Täiendav õppetöö toimub kuni 10 tööpäeva  ja tööpäeva pikkus ei tohi ületada 5 tundi.

 1. Õpilase üleviimise ja täiendavale õppetööle jätmise otsustab õppenõukogu enne õppeperioodi lõppu. Õpilane, kes jäeti täiendavale õppetööle, viiakse järgmisse klassi üle hiljemalt 30.augustil.
 2. 1.-3. kooliastmes võib õppenõukogu otsusega jätta õpilase klassikursust kordama, kui õpilasel on kolmes või enamas aines aastahinne “2” või”1” ning täiendav õppetöö ja individuaalse õppekava ja tugisüsteemide rakendamine ei ole andnud tulemusi.
 3. Gümnaasiumiastme õpilasi üldjuhul klassikursust kordama ei jäeta.
 4. Individuaalse õppekava alusel õppijate järgmisse klassi üleviimise aja otsustab õppenõukogu.
 5. Õppenõukogu otsustab, millises gümnaasiumiklassis jätkab kutseõppeasutusest tulnud  õpilane.
 6. Õppenõukogu otsustab, millises klassis jätkab välisriigis õppinud õpilane.
 7. Kõik erandjuhud otsustab õppenõukogu.