KINNITATUD

Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi

direktori 01.10.2013 käskkirjaga nr 1.1-5/6

 

 

Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri

 

 

SISUKORD

 

1. KOOLIEKSAMI EESMÄRK

2. EKSAMI SIHTRÜHM

3. EKSAMIL NÕUTUD TEADMISTE JA OSKUSTE TASE

4. EKSAMI ÜLESEHITUS

4.1. Korraldus

4.2. Vorm

4.3. Ajaline kestus.

4.4. Toimumise aeg

4.5. Eksami toimumise koht

4.6. Eksamitöö vormistamine

4.7. Abivahendid

4.8. Eksamilt kõrvaldamine

5. HINDAMINE

5.1. Hindamise korraldus

5.2. Hindamise kriteeriumid

5.3. Hindamisjuhend

5.4. Eksamitulemuste teatamine

5.5. Eksamitulemuse vaidlustamine

5.6. Koolieksamist vabastamise kord.

LISA

 


 

1. KOOLIEKSAMI EESMÄRK

Koolieksami toimumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrus nr 59 ("Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise, koostamise, läbiviimise ja hindamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord"

(https://www.riigiteataia.ee/akt/13359329)

Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi koolieksami põhieesmärgid:

1)    hinnata õpilaste riiklikus õppekavas määratletud üldpädevuste ja õpitulemuste saavutatust;

2)    suunata eksami sisu ja vormi kaudu õppeprotsessi;

3)    toetada õpilaste ettevalmistamist õpingute jätkamisel.

2. EKSAMI SIHTRÜHM

1.    Koolieksami sooritavad gümnaasiumi riikliku õppekava järgi õppivad gümnaasiumilõpetajad, kes on läbinud riikliku õppekava ja kohustuslikud kursused ja kellele on välja pandud vähemalt rahuldav kooliastmehinne kõikides ainetes.

2.    Gümnaasiumiõpilane, kes on jõudnud mõne aineolümpiaadi vabariiklikku vooru, vabastatakse koolieksami vastava aine osast. Osatulemuseks loetakse maksimumtulemus.

3.    Koolieksamist on võimalik kirjaliku avalduse põhjal saada vabastus õpilastel, kelle õpitulemused ja õppetööst osavõtt vastavad direktori poolt kehtestatud nõuetele.

3. EKSAMIL NÕUTUD TEADMISTE JA OSKUSTE TASE

Teadmiste ja oskuste taseme väljaselgitamiseks eristatakse:

1)    teadmise ja mõistmise tasand:

•       õpilane teab gümnaasiumi kohustuslike kursuste ainekavadega määratud mõisteid, fakte, meetodeid ja protseduure;

2)    rakendamisoskuse tasand:

•       õpilane saab probleemist aru;

•       õpilane oskab lugeda ja tõlgendada informatsiooni;

•       õpilane oskab valida ülesande lahendamisstrateegia;

•       õpilane oskab andmeid töödelda (teha nõutavaid arvutusi, hinnata tulemusi, võtta vastu otsuseid, teha järeldusi);

•       õpilane oskab informatsiooni esitada, oskab lahenduskäiku selgitada (põhjendada),

•       annab korrektse vastuse.

4. EKSAMI ÜLESEHITUS

4.1. Korraldus

1.      Koolieksami valmistab ette kooli direktori käskkirjaga määratud ettevalmistav komisjon. Ettevalmistava komisjoni esimees ei või olla eksamineeritava klassi eksamiaine õpetaja.

2.       Ettevalmistav komisjon tagab eksamitööde sisulise ja vormilise ettevalmistamise.

3.       Teemade, kordamisküsimuste, eksamiülesannete ja hindamisjuhendite/näidisvastuste ettevalmistamine on aineõpetajate ja ainekomisjonide ülesanne. Aineõpetajad täiendavad teemasid ja kordamisküsimusi jooksvalt igal õppeaastal.

4.      Koolieksamitöö koos hindamisjuhenditega/näidisvastustega esitatakse direktorile kinnitamiseks vähemalt kaks nädalat enne eksami toimumist.

5.      Koolieksami läbiviimiseks moodustab kooli direktor kolmeliikmelise(d)koolieksamikomisjoni(d) hiljemalt kaks nädalat enne koolieksami toimumist. Koolieksamikomisjoni esimees ei või olla eksamineeritava klassi aine õpetaja.

6.      Kirjaliku koolieksami ülesannetega kontrollitakse gümnaasiumi ainevaldkondade, kursuste põhiteadmiste ja -oskuste omandatust ning oskust neid teadmisi ja oskusi rakendada elulistes situatsioonides.

Loodusained

Sotsiaal- ja oskusained

Keeled

Bioloogia

Ajalugu

B1 võõrkeel

Geograafia

Ühiskonnaõpetus

B2 vene keel

Keemia

Muusikaõpetus

B2 saksa keel

Füüsika

Kunstiõpetus

Koolisuuna valikud

 

Kehakultuuripädevus

 

50 % eksamitöö mahust

90 min

25 % eksamitöö mahust

45 min

25 % eksamitöö mahust

45 min

 

4.2. Vorm

Koolieksam võib olla:

1)      kirjalik või

2)     kirjalik ja suuline

Koolieksami kirjalik osa sisaldab:

a)       testi

b)      ülesandeid

Suuline osa sisaldab gümnaasiumi ainevaldkondades õpitud teadmiste rakendusoskust elulistes situatsioonides ja arutlust üldpädevuste teemadel.

Suuline eksamiosa toimub kirjalikule eksamiosale järgneval tööpäeval eksaminandidele eelnevalt teatatud ajagraafiku alusel.

4.3. Ajaline kestus

Kirjaliku koolieksami max pikkus on 90+45+45 = 180 min.

Kirjaliku ja suulise koolieksami pikkus on 80+35+35 =150 min + 30 min = 180 min

4.4. Toimumise aeg

1.      Üldjuhul toimub koolieksam 12. klassis.

2.       Koolieksam sooritatakse 12. klassi kalendriaasta juunikuus ühel või kahel järjestikusel tööpäeval.

3.      Koolieksami toimumise kuupäev kinnitatakse iga õppeaasta 20. jaanuariks.

4.5. Eksami toimumise koht

Koolieksam toimub Tallinna Pääsküla Gümnaasiumis, Vikerkaare 10, Tallinn. Eksaminandid istuvad eksamiruumis ühekaupa.

Eksaminandil ei ole lubatud eksami ajal eksamiruumist lahkuda. Kui see siiski on mingil põhjusel vajalik, siis märgib eksamikomisjon eksamitööle eksamiruumist lahkumise ja sinna naasmise aja ning märgib eksami toimumise protokolli eksamiruumist lahkumise põhjuse. Kui eksaminand lõpetab eksamiülesannete lahendamise ettenähtust varem, siis on tal lubatud pärast eksamitöö üleandmist eksamiruumist lahkuda.

4.6. Eksamitöö vormistamine

Eksamitöö vastused ja arutelu kirjutatakse selleks kooli poolt antud kooli pitseriga varustatud lehele ettenähtud kohale loetavalt ja üheselt mõistetavalt. Õpilastel on lubatud kirjutada eksamitöö mustand kooli poolt antud mustandilehele, mis tagastatakse koos eksamitööga. Eksamitöö kirjutatakse sinise või musta tindi või pastaga. Hariliku pliiatsiga kirjutatut ei arvestata. Paranduste tegemisel tõmmatakse vale vastus maha ja kirjutatakse kõrvale või järele uus vastus. Vastust üle kirjutada ega korrektorit kasutada ei ole lubatud.

4.7. Abivahendid

•         Eksaminand kasutab eksamil isiklikke kirjutus- ja joonestusvahendeid. Taskuarvuti kasutamine oleneb eksami juhendist.

•         Eksaminandidel ei ole lubatud eksamitöö ajal üksteisele kirjutus-, arvutus- ja joonestusvahendeid laenata.

•         Mobiiltelefoni kasutamine mis tahes eesmargil on keelatud.

•         Koolieksami vajalikud tehnilised või muud abivahendid (näide: atlased, keemia tabelid) tagab kool. Nende kasutamine toimub eksamikomisjoni vahendusel.

•         Eksamiruumis ei tohi olla nähtaval kohal skeeme, pilte, tabeleid jm informatsiooni sisaldavaid materjale.

4.8. Eksamilt kõrvaldamine

Eksamilt eemaldatakse juhul, kui eksaminand kasutab eksami sooritamisel kõrvalist abi või kirjutab maha, üritab seda teha või aitab sellele kaasa; kui eksaminandi käitumine häirib eksami läbiviimist või teisi õpilasi.

5. HINDAMINE

5.1. Hindamise korraldus

1.      Koolieksami hindamisjuhendi koostab eksamit ettevalmistav komisjon koostöös aineõpetajatega. Eksamitöid hindavad koolieksamikomisjoni liikmed.

2.      Koolieksami tulemused protokollitakse. (Lisa)

3.      Kui eksamitööde hindaja tuvastab kõrvalise abi kasutamise, mahakirjutamise või loomevarguse (eri eksamitöödes süstemaatiliselt esinevad ühesugused vead ja/või parandused, identselt sõnastatud pikemad vabavormilised vastused, ülejäänud vastuse loogikaga mittehaakuvad ühesugused õiged või valed lisandused vastusesse, korrektse viiteta tsiteerimine vms) eksamitöö kirjutamisel, teeb ta eksamikomisjonile ettepaneku hinnata eksamitöö 0 punktiga. Eksamikomisjon otsustab eksamitöö tulemuse, mis kantakse eksamiprotokolli.

4.      Mitterahuldava eksamihinde saanud õpilane sooritab korduseksami direktori poolt kinnitatud materjalide alusel hiljemalt 25. augustiks.

5.      Korduseksami valmistab ette koolieksamit ettevalmistav komisjon.

6.      Mõjuval põhjusel (arsti poolt kirjalikult tõendatud haigus, osalemine võistlustel) eksamilt puudunud õpilasele võib anda loa eksami sooritamiseks individuaalplaani järgi. Individuaalplaani kinnitab kooli direktor.

5.2. Hindamise kriteeriumid

1.      Ülesannete vastuseid hinnatakse eksami hindamisjuhendi alusel. Seoste leidmise, iseloomustamist nõudvate, võrdlemise, põhjendamise ja hinnanguid nõudvad ülesanded on hinnatud enamate punktidega kui faktiteadmisi eeldavad ülesanded.

2.       Avatud küsimuste puhul on õigeid vastuseid mitu. Eksamiülesande koostaja on sellisel puhul toonud mõned võimalikud näited või näidisvastused taseme kirjeldamiseks.

5.3. Hindamisjuhend

Eksamitöö eest saadud punktid teisendatakse hinneteks lahtuvalt kehtivale hindamisjuhendile.

90-100 %                    hinne väga hea „5"

75-89 %                      hinne hea „4"

50-74 %                      hinne rahuldav „3"

20-49 %                      hinne puudulik „2"

0-19 %                        hinne nõrk „1"

Skaalast 5% üles- ja allapoole moodustab piiritsooni, mille puhul õpetaja võib panna kas madalama või kõrgema hinde, arvestades töö mahtu, ülesande keerukust, vigade arvu ja liiki. Vastav märge tehakse eksamiprotokolli.

5.4. Eksamitulemuste teatamine

Õpilastele teatatakse eksamitulemused e-kooli kaudu viie eksamile järgneva tööpäeva jooksul.

5.5. Eksamitulemuse vaidlustamine

Kui eksaminand ei ole oma eksamitulemusega nõus, siis on tal õigus esitada kooli direktorile 3 tööpäeva jooksul pärast eksamitulemuste väljastamist apellatsioon. Direktori poolt käskkirjaga moodustaud erapooletu apellatsioonikomisjon kontrollib (10 tööpäeva jooksul avalduse registreerimise hetkest) veelkord eksaminandi tööd ja teatab avalduse esitajale kirjalikult oma otsusest. Apellatsioonikomisjonil on õigus jätta eksamitöö tulemus muutmata, seda tõsta või langetada. Eksamitulemust saab vaidlustada üks kord.

5.6. Koolieksamist vabastamise kord

Õpilasel on õigus esitada avaldus koolieksamist vabastamise kohta järgmisel juhul:

1.      Õpilasel on kooliastmehinded „head" ja „väga head".

2.       Õpilasel on õppetöös osalemise protsent (puudumiste hulka ei arvestata kooli esindamisega seotud puudumisi) vähemalt 90.

Kooli direktorile tuleb esitada vabastuse taotlemise avaldus 30. aprilliks. Koolieksamist vabastuse aluseks on direktori käskkiri koolieksamist vabastamise kohta. Koolieksami hinne kujuneb eksamiainete kooliastmehinnete põhjal. Koolieksamihinde otsustab koolieksamikomisjon.


LISA

 

TALLINNA PÄÄSKÜLA GÜMNAASIUMI KOOLIEKSAMI PROTOKOLL

 

Koolieksami aine _____________

Klass                   ______________

 

 

Koolieksamikomisjoni esimees                                 ______________________________

(ees- ja perekonnanimi)

Koolieksamikomisjoni liikmed                                  _______________________________

(ees- ja perekonnanimi)

 

Gümnaasiumi koolieksam algas kell _____________, lõppes kell ____________________

Gümnaasiumi koolieksamile tuli_________ õpilast.

Eksamile jäi tulemata __________________________________  (ees- ja perekonnanimi)

Gümnaasiumi koolieksami tulemused:

Jrknr  

Õpilase ees- ja perekonnanimi    

Teema nr/ Koolieksami-Märkused   

punktide arv/ hinne

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

Eksamikomisjoni liikmete eriarvamused

Koolieksami kuupäev _____________________________ 20___ a.

Koolieksamikomisjoni esimees /allkiri/

 

Koolieksamikomisjoni liikmed /allkiri/

Kodulehte haldab kantselei, tel: 677 7499, paaskyla@paaskyla.tln.edu.ee

Uuendatud: 25/09/18